Regulamin

Regulamin

Regulamin Platformy B2B Edostawca.pl

 1. Postanowienia ogólne
 1. Przedsiębiorcą prowadzącym platformę www.edostawca.pl jest Milar Sp. z o. o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Granicznej 47, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, KRS: 0000112603 XIV Wydział Gospodarczy, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5290008603, numer REGON: 012037324 oraz BDO: 000012949
 2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy Sprzedaży B2B www.edostawca.pl.
 3. W odniesieniu do umów sprzedaży towarów za pośrednictwem platformy obowiązują Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Milar Sp. z o. o. dostępne na stronie www.milar.pl.
 4. Przystąpienie do składania zamówień jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Ogólnych Warunki Sprzedaży i Dostaw Milar Sp. z o. o.
 1. Definicje
 1. Regulamin” - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, określający warunki i zasady korzystania z Platformy edostawca.pl.
 2. Administrator” lub „Milar” – właściciel platformy www.edostawca.pl   – Milar Sp. z o. o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Granicznej 47, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, KRS: 0000112603 XIV Wydział Gospodarczy, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5290008603, numer REGON: 012037324 oraz BDO: 000012949
 3.  “Platforma” - Platforma sprzedażowa www.edostawca.pl wraz ze wszystkimi jej elementami, zarządzana przez Administratora.
 4.  „Nabywca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów, dokonująca zakupów towarów, przy czym zakupy dokonywane przez osobę fizyczną lub spółkę cywilną będą bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą i będą miały charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
 5.  Konto” – zbiór indywidualnych danych Nabywcy wraz z informacjami o jego działaniach na Platformie www.edostawca.pl. Konto prowadzone jest pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone jest hasłem.
 6. Zamówienie” – oświadczenie o chęci zakupu towarów prezentowanych na Platformie, złożone drogą internetową poprzez formularz dostępny na stronie www.edostawca.pl
 7. Przedmiot transakcji” - towary wymienione i opisane na Platformie www.edostawca.pl. Milar dokłada wszelkich starań, aby oferta prezentowana na Platformie była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów były niedostępne, Milar zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Nabywcy o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową. Opisy oraz zdjęcia towarów wymienionych na Platformie mają charakter poglądowy i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu tych towarów. Milar dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na Platformie zdjęcia i opisy towarów były zgodne z rzeczywistością. Jednakże Milar nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub uchybienia w tym zakresie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed dokonaniem wyboru towaru, Nabywca zobowiązany jest do kontaktu z firmą Milar w celu uzyskania niezbędnych informacji i wyjaśnień.
 1. Ogólne zasady korzystania z Platformy www.edostawca.pl
 1. Do korzystania z Platformy niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie:
  1. Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE 11,
  2. Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 52,
  3. Google Chrome w wersji nie starszej niż 57,
  4. Microsoft Edge w wersji nie starszej niż 84,
  5. Safari w wersji nie starszej niż 9
 2. Dokonywanie zakupów i pełne korzystanie z Platformy będzie możliwe po uprzedniej rejestracji w serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego online - dostępnego na stronie www.edostawca.pl oraz zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu platformy oraz Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw Milar.
 3. Po rejestracji konta na platformie, Nabywca otrzymuje na podany podczas rejestracji adres email wiadomość od firmy Milar, która zawiera link do aktywacji konta na platformie. Kliknięcie linku przez Nabywcę oznacza akceptację założenia konta na platformie i aktywację (uruchomienie) konta firmy.
 4. Założenie konta na platformie www.edostawca.pl jest darmowe.
 5.  Każdy z Nabywców jest uprawniony do dokonywania Zamówień jedynie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i zobowiązuje się nie udostępniać loginu i hasła innym podmiotom nieuprawnionym. W przypadku udostępnienia loginu i hasła podmiotom nieuprawnionym i wystąpienia z tego powodu po stronie Milar szkody, Nabywca będzie zobowiązany do jej naprawienia w całości.
 6. Milar zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Nabywcy, który nie przestrzega Regulaminu lub Ogólnych Warunki Sprzedaży i Dostaw Milar Sp. z o. o. dostępnych na stronie internetowej www.milar.pl.
 7. W razie zaistnienia okoliczności o których mowa w pkt 5, Nabywca zostanie poinformowany przez Administratora o groźbie zablokowania konta i o terminie do podjęcia działań umożliwiających uniknięcia blokady. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu konto zostanie zablokowane.
 8. Nabywca może odzyskać dostęp do konta, jeśli zacznie ponownie przestrzegać warunków Regulaminu i Ogólnych Warunki Sprzedaży i Dostaw Milar Sp. z o. o. i zwróci się do Administratora z wnioskiem o przywrócenie dostępu do Platformy. Decyzja o przywróceniu dostępu należy wyłącznie do Administratora, niezależnie od spełnienia przez Nabywcy w/w warunków.
 1. Towary i ceny
 1. Witryna Platformy www.edostawca.pl przedstawia podstawową listę produktów wraz z podstawową ich charakterystyką.
 2. Podane ceny towarów są cenami netto w walucie euro lub w złotych polskich. Ceny uwzględniają indywidualne rabaty Nabywcy. Indywidualne rabaty uwzględniane są każdorazowo przy realizacji Zamówienia. Ceny są widoczne dla Nabywcy po prawidłowym zalogowaniu się do Platformy.
 3. Oferowane do sprzedaży towary oraz ich ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego. Złożenie Zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z jego ofertą zakupu, która każdorazowo wymaga akceptacji przez Milar. Ponadto Nabywca, za pośrednictwem Platformy, może złożyć zapytanie ofertowe dotyczące konkretnego produktu.
 4. Milar zastrzega sobie, przed zaakceptowaniem złożonej przez Nabywcę oferty zakupu, prawo do zmiany cen produktów, czasowego ograniczenia dostępności towarów, wycofania poszczególnych produktów z oferty bez podawania przyczyn, zmiany parametrów technicznych zamieszczonych produktów oraz przyporządkowania towarów do odpowiednich grup.
 5. Milar nie ponosi odpowiedzialności za brak produktów w ofercie, za przestoje w możliwości dokonywania Zamówień, jak również za zmiany cen produktów.
 1. Zamówienia
 1. Zamówienia mogą składać wyłącznie zarejestrowani Nabywcy.
 2. Jeżeli Nabywcą jest osobą fizyczną lub spółką cywilną, zaś zakupy nie będą bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą i/lub nie będą miały charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, Nabywca, wraz ze złożeniem oferty zakupu, powinien poinformować o powyższym Administratora, pod rygorem utraty praw przysługujących konsumentowi.
 3. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość oraz treść przesłanego Zamówienia.
 4. Zamówienia są realizowane w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.
 5. Nabywca składa Zamówienie poprzez dodanie produktów będących Przedmiotem transakcji do koszyka, wybranie sposobu płatności oraz wysyłki, a następnie elektroniczne wysłanie tych danych  za pośrednictwem formularza Zamówień dostępnego na Platformie edostawca.pl. Użycie przycisku „Zamawiam” jest równoznaczne z wysłaniem zamówienia.
 6. Nabywca wskazuje w formularzu Zamówienia adres dostawy zamówionych produktów. Milar nie weryfikuje poprawności wskazanego adresu. Wszelkie koszty związane z podaniem nieprawidłowego adresu dostawy bądź nieodebraniem przesyłki pod wskazanym adresem ponosi wyłącznie Nabywca.
 7. Po złożeniu Zamówienia Nabywca otrzymuje potwierdzenie jego wpłynięcia i przekazania do weryfikacji, a następnie potwierdzenie przyjęcia lub odrzucenia Zamówienia na adres mailowy wskazany w zakładce Konto klienta na platformie, a pierwotnie w formularzu rejestracyjnym. Zamówienie zaakceptowane przez Milar  jest wiążące dla Nabywcy i zostaje przekazane do realizacji.
 8. W przypadku płatności w formie przedpłaty Zamówienie będzie zrealizowane po zarejestrowaniu przez Milar wpływu zapłaty. W przypadku braku wpłaty do 7 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia Zamówienia, Milar zastrzega sobie prawo do jego anulowania bez konieczności powiadamiania Nabywcy.
 9. Milar zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia w przypadku wystąpienia przeterminowanych zobowiązań Nabywcy. Nabywca zostanie niezwłocznie poinformowany o wstrzymaniu Zamówienia. W tej sytuacji Milar nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 1. Płatności
 1. Płatności w zależności od wybranej waluty złożenia zamówienia realizowane są w  następujących formach:
  1. Dla zamówień złożonych w złotych polskich (PLN):
   • płatność za pośrednictwem serwisu PayU
   • przedpłata,
   • płatność przy odbiorze dostawy (za pobraniem),
   • przelew,
   • gotówka przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy
  2. Dla zamówień złożonych w euro (EUR):
   • przedpłata,
   • przelew,
   • gotówka przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy
 2. Forma i warunki płatności są ustalane na początku współpracy, po dokonaniu rejestracji Nabywcy na platformie sprzedaży www.edostawca.pl. W trakcie współpracy forma i warunki płatności mogą ulec zmianie na wniosek Nabywcy lub na podstawie indywidualnych decyzji Milar.
 3. Nabywca, po uzyskaniu wcześniejszej zgody Administratora, może dokonywać płatności przelewem, z odroczonym terminem płatności. Szczegółowe zasady dotyczące płatności tego rodzaju są ustalane indywidualnie z Nabywcą.
 4. Milar wystawia Nabywcy fakturę VAT lub fakturę walutową za zakupione towary. Źródłem danych Nabywcy do wystawienia faktur są zweryfikowane przez Milar informacje z formularza rejestracyjnego, które Nabywca przekazuje podczas procesu rejestracji.
 5. Wraz z akceptacją warunków Regulaminu, Nabywca upoważnia Milar do wystawiania faktur bez podpisu Nabywcy.
 6. Nabywca wyraża zgodę na przekazanie mu faktur poprzez udostępnienie ich na Platformie w ramach konta Nabywcy. Udostępnienie faktur jest równoznaczne z ich doręczeniem przez Milar. W przypadku, gdy Nabywca życzy sobie wysłania faktur za pośrednictwem poczty należy o tym poinformować Milar przy składaniu Zamówienia.
 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 1. Administratorem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe podane w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Milar Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim 05-825, ul Graniczna 47.
 2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres: iod@milar.pl.
 3. Podanie danych osobowych niezbędnych do rejestracji na platformie www.edostawca.pl w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes realizowany rzez administratora). Dane dotyczące działalności gospodarczej typu nazwa firmy, adres prowadzonej działalności, NIP są przetwarzane zgodnie z regulaminem Platformy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w celu realizacji umowy).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do realizacji celów wskazanych w Regulaminie w okresie niezbędnym, wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 5. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 2 mogą być również pracownicy, współpracownicy i podmioty przetwarzające administratora (na podstawie stosownych umów i upoważnień). Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich.
 6. Przysługują Państwu następujące prawa:
  1. Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
  2. Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
  3. Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
  5. Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
  6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”;
  7. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a „RODO”;
  8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
 7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 8. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak bez wymaganych danych nie będzie możliwa rejestracja na Platformie.
 1. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem w zakresie umów sprzedaży pomiędzy Nabywcą a firmą Milar, prowadzącym platformę www.edostawca.pl i zawartych za jej pośrednictwem, regulują Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Milar dostępne na stronie www.milar.pl.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.03.2022 r.