Live Chat Software
Produkty Zastosowania
Producenci

Klauzula informacyjna sklepu internetowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Milar Sp. z o. o. z siedzibą w 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Graniczna 47
... czytaj więcej

Promocja "darmowa dostawa" - Regulamin

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu oraz polityki prywatności Sklepu www.edostawca.pl.

 

System Rabatowy

 

§ 1 DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym dokumencie znajdują się zwroty pisane z wielkiej litery należy rozumieć je w następujący sposób:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Programu lojalnościowego organizowanego przez administratora Portalu.
 2. Organizatorwww.edostawca.pladministrowany jest przez: Milar Sp. z o.o. ,ul. Graniczna 47, , 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Polska, NIP: 5290008603.
 3. Promocja – promocja prowadzona przez Organizatora, na podstawie której Uczestnicy zamawiając produkt w sklepie będą mogli skorzystać z darmowej dostawy.
 4. Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjne nie posiadająca osobowości prawnej dobrowolnie korzystająca z usług Sklepu. za uprzednia zgodą opiekuna prawnego.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.edostawca.pl

 

 1. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Uczestnik polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach Sklepu.

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja jest organizowana i zarządzany przez Milar Sp. z o.o. ,ul. Graniczna 47, , 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Polska, NIP: 5290008603.
 2. Promocja polega na pokryciu przez Organizatora kosztów transportu, produktów zamówionych na łamach Sklepu przez Uczestnika przy zamówieniu o wartości powyżej 500zł netto
 3. Promocja realizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Promocja jest ograniczona w czasie i trwa do 30.12.2015
 5. Świadczenie usług przez Organizatora nie wiąże się z dostarczaniem treści o charakterze bezprawnym. Zabrania się wykorzystania Sklepu do prowadzenia jakiejkolwiek działalności sprzecznej z powszechnie obowiązującym prawem.

 

§ 3 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 

 1. Uczestnikiem Promocji może być przedsiębiorca dokonujący zakupów na łamach www.edostawca.pl.
 2. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu korzystania ze Sklepu oraz regulaminu dotyczącego Programu.
 3. Informacje dotyczące Programu, Uczestnik może otrzymać na adres e-mail podany podczas rejestracji w Sklepie i/lub jeśli zamówił usługę Newsletter.
 4. Techniczne warunki korzystania z Programu mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Uczestnika, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.
 5. W celu prawidłowego korzystania z Programu wymagane jest:
 • połączenie z siecią Internet;
 • przeglądarka internetowa w wersji Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari, Opera lub wyższej lub innej opartej o silnik WebKit w wersjilub wyższej, silnik
 • Adres e-mail;
 • Profil Uczestnika w Sklepie
 1. Uczestnik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw może je zgłosić poprzez wysłanie maila, w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
 2. Uczestnik nie może:
 • przekazywać danych dostępowych do Profilu w Sklepie osobom trzecim;
 • tworzyć kolejnego konta celem uniknięcia wykonania umowy.
 1. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Sklepu.

 

§ 4 Prawa i obowiązki ORGANIZATORA

 1. Organizator troszczy się o należyte działanie Sklepu oraz przebiegu Promocji o każdej porze.
 2. Organizator określa na stronie Sklepu sposób uzyskania możliwości skorzystania z Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania uczestnictwa w Promocji przez Uczestnika w przypadku:
 • złamania zasad regulaminu;
 • podejmowania działań na szkodę innego Uczestnika, Sklepu
 • podawania nieprawdziwych danych;
 1. Organizator zobowiązuje się zrealizować świadczenia wobec Uczestników wynikające z ich udziału w Promocji. W przypadku, gdy Organizator nie może wywiązać się z tego zobowiązania powinien bezzwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Uczestnika (na podany przez niego adres e-mail.)
 2. Organizator nie odpowiada za bezprawne działania Uczestnika, jeżeli nie posiada świadomości faktów i okoliczności.
 3. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu w ramach Promocji Uczestników, Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do zaprzestania tych działań.
 4. W przypadku, gdy Organizator wiedział o bezprawnych działaniach Uczestników, a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

§ 5 PROMOCJA

 1. Promocja może być ograniczony czasowo. Organizator na stronie Sklepu określa termin zakończenia Programu.
 2. Promocja w ramach zakupów dokonywanych w sklepie przyznawana jest Uczestnikowi tylko za zrealizowane i opłacone zamówienia.
 3. Jeśli transakcja zostanie anulowana, a Promocja została już przyznana, wówczas może zostać cofnięta. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji. Uczestnik każdorazowo otrzyma szczegóły w wiadomości e-mail.
 4. Wszelkie dane dotyczące konkretnej Promocji uszczegóławiające zapisy Regulaminu znajdują się na łamach Sklepu.

 

 


§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE ZWIĄZANE Z NALICZANIEM RABATÓW

 1. Zastrzeżenia dotyczące prawidłowości naliczenia Promocji mogą zostać przekazane w formie pisemnej na główny adres email Sklepu.
 2. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Promocji, wysyłając formularz reklamacyjny mailem lub pocztą w którego treści wpisuje :
 • Swoje dane umożliwiające kontakt;
 • rodzaj usługi, której dotyczy;
 • rodzaj błędnego funkcjonowania;
 • zarzuty Uczestnika;
 • okoliczności uzasadniające reklamację;
 • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;
 1. Organizator rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 2. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Uczestnika adres e-mail.
 3. W przypadku uznania reklamacji, Sklep niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści

 

§ 8 Ustanie uczestnictwa w Promocji

 

 1. Z uczestnictwa w Promocji Uczestnik może zrezygnować w każdej chwili składając stosowne oświadczenie. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. Jako potwierdzenie rezygnacji wystarczy powiadomienie e-mail na główny adres Sklepu z adresu zarejestrowanego w systemie.
 2. Z ważnych powodów Organizator może wypowiedzieć uczestnictwo w Promocji. Za ważne powody o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się: uporczywe działanie na niekorzyść Sklepu lub innego rodzaju naruszenie Warunków Uczestnictwa. Wypowiedzenie wymaga poinformowania Uczestnika.

§ 9 Zakończenie Promocji

 

 1. Organizator może zawiesić lub zakończyć Promocje. O takiej decyzji zostanie Uczestnik niezwłocznie poinformowany, przynajmniej na 7 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Promocji. Informacja ta może zostać przekazana także na stronie internetowej Sklepu.

 

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    Regulamin jest dostępny pod adresem www.edostawca.pl.

 

 1. Organizator dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (np. nowelizacji prawa)po uprzednim poinformowaniu Uczestników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Uczestników. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 2. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Uczestników korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
 3. Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu stosuje się prawo polskie.

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl